Home > 알림 > Magtuturo ukol sa pagamit ng NTT Dissaster Message Dial(171) (NTT 재해용 전언 다이얼(171)의 사용법을 가르칩니다)

Magtuturo ukol sa pagamit ng NTT Dissaster Message Dial(171) (NTT 재해용 전언 다이얼(171)의 사용법을 가르칩니다)

8월 30일(화)부터 9월 5일(금)는 방재 주간입니다.“다언어 지원 센터 가나가와”의 창구에서는, NTT 재해용 전언 다이얼(171)의 사용법을 가르칩니다.재해용 전언 다이얼이 사용할 수 있으면 큰 재해가 일어났을 때, 가족이나 친구가 무사한지 압니다.사용법의 설명을 들은 사람에게는 선물이 있습니다(수에 한계가 있습니다).

Mula Agosto 30 (Martes) hanggang Septyembre 5 (Biyernes) ay Dissaster Prevention Week. Ang tanggapan ng Tagengo Shien Center Kanagawa (Multilingual Support Center Kanagawa) ay magtuturo kung paano gamitin ang NTT Dissaster Message Dial (171). Sa Paggamit ng Dissaster Message Dial malalaman ninyo ang kalagayan o kaligtasan ng inyong pamilya o kaibigan sa panahon ng sakuna. May nilalaang regalo sa mga nakibahagi sa poliwanag.

●장소:다언어 지원 센터 창구
(요코하마시 가나가와구 쓰루야마치 2-24-2 가나가와 현민 센터 13층)
(“요코하마역” 서쪽 출입구·온 서쪽 출입구에서 도보 5분)
Lugar: Tagengo Shien Center – Tanggapan
(Yokohamashi Kanagawa ku Tsuruyacho 2-24-2 Kanagawa kenmin center 13F)
(Yokohama sta. kanluran/hilagang-kanluran labasan mga 5minutong lakad)

●일시:2016년 8월 30일(화)~9월 5일(월) 평일만
9:00~17:45 ※12:00~13:00은 점심시간
(9월 5일(월)의 최종 접수는 16:30입니다)
Oras: Agosto 30, 2016(Martes) – Septyembre 5, 2016(Lunes) Maliban sa Sabado at Linggo
9:00 – 17:45 ng hapon: Pahinga ng 12:00 – 13:00 ng tanghali
(Septyembre 5 (Lunes) huling araw hanggang 16:30 ng hapon lamang ang tanggapan)

●대응 언어와 요일:타갈로그어는 수요일 금요일입니다.http://www.kifjp.org/kmlc
Suriin ang website ayon sa wika at araw:
Tagalog-tuwing Miyerkules at Biyernes  http://www.kifjp.org/kmlc

●선물:
솔러 라이트 휘슬, 전언 다이얼 안내 마그넷(일본어판)
※선물은 수에 한계가 있습니다.한 명 1개.선착순입니다.
Regalo:
Solar light na may Sipol, Dissaster Message Dial Guide Magnet (Japanese lamang)
*Limitado ang bilang, Tig-isa sa bawat tao. Sa mauuna.
그 외의 추천 정보 news
2020/08/07 일본어 일본어 학습 상담을 개시했습니다
2020/07/03 일본어 “건강”을 테마로 한 일본어 학습 동영상(전 3회)를 작성했습니다
2020/07/03 다문화 공생 가나가와현내 재적 유학생을 대상으로 “신형 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 영향에 관한 조사”를 실시하고 있습니다.
2020/06/18 국제·NGO 가나가와 민간 협력 기금 신형 코로나 바이러스 대책 긴급 지원 사업을 모집합니다.
2020/06/05 학술 문화 교류 【전문 공개!】제8차 가나가와 원탁 회의의 보고서를 업했습니다!
2020/06/05 공통 정보 2019년도 제35회 국제연합대학 글로벌·세미나 보고서를 게재했습니다!
2020/05/28 공통 정보 《국제·NGO》 가나가와 민간 협력 기금 조성금 신청 모집중 마감 연장:2020년 6월 30일(화)”
2020/05/08 공통 정보 신형 코로나 바이러스(COVID-19)에 대해서 가나가와현 지사로부터의 부탁이 발표되었습니다
2020/05/01 다언어 지원 센터 2020년 5월 4일(월), 5일(화), 6일(수)도 쉬운 일본어로 문의를 접수합니다
2020/04/24 일본어 “가나가와의 지역 일본어 교육의 시책의 방향성”이 책정되었습니다.
2020/04/09 다언어 지원 센터 “다언어 지원 센터 가나가와”로부터의 부탁
2020/04/09 공통 정보 본부 사무소(쇼난 국제촌 학술 연구 센터)를 한때 폐쇄합니다(4/9~)
2020/04/08 공통 정보 긴급사태 선언에 관련된 가나가와현으로부터의 알림이 발표되었습니다
2020/04/05 공통 정보 무카이야마 소아과 의원 님으로부터 기부를 받았습니다.지원 감사합니다.
2020/04/05 다문화 공생 다언어 메일 INFO KANAGAWA에 네팔어 전송이 시작되었습니다!
2020/04/01 공통 정보 전무이사 교대의 알림
2020/04/01 인재육성 대학으로부터의 시찰이나 강사 파견을 모집합니다.
2020/03/30 국제·NGO 가나가와 민간 협력 기금 조성금 신청의 안내(2020년도 개정판)를 업했습니다.
2020/03/17 다문화 공생 2020년도의 외국인 주민 육아 지원 모델 사업 모집중(대상:가나가와현내 마감:2020년 4월 24일(금) 마감 재 연장:2020년 6월 30일(화)
2020/03/05 인재육성 카나가와현내의 고등학교 등의 국제 교육을 서포트합니다. ~기획 상담·강사 파견의 실시 교를 모집~
PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.