Home > 알림 > Seminar tungkol sa Pag-iwas sa Kalamidad(Disaster Prevention Seminar) para sa mga Dayuhan.(Tagalog)

Seminar tungkol sa Pag-iwas sa Kalamidad (Disaster Prevention Seminar) para sa mga Dayuhan.(Tagalog)


Ipapaliwanag ng espeyalista tungkol sa kalamidad mula sa pampublikong tanggapan ng lungsod ng Fujisawa ang mga kinakailangang ihanda upang mapangalagaan ang sarili sa pagdating ng kalamidad.
May mga tagasalin ng wikang Espanyol at Tagalog. Walang bayad ang pagdalo. Inaanyayaan namin kayong dumalo dito.

Petsa/Oras: Marso 8(Linggo) / 15:00~16:00(nakatakdang petsa)
Nararapat: Dayuhang residente ng Prepektura ng Kanagawa
Lugar: Fujisawa Catholic Church
(Odakyu Enoshima Line, 3 minutong lakad mula sa south exit ng Fujisawa station)
Fujisawa-shi Kugenumaishigami 1-1-17
Lektor: Fujisawa City Disaster Prevention Crisis Management Office Staff
Sanggunian: Kanagawa International Foundation (Maeda) TEL: 045-620-0011 (Hapon)
Nagpanukala: Kanagawa International Foundation
Pakikipag-tulungan ng Fujisawa City, Fujisawa Catholic Church, [Kyukyu no Kai].

그 외의 추천 정보 news
2020/07/03 일본어 “건강”을 테마로 한 일본어 학습 동영상(전 3회)를 작성했습니다
2020/07/03 다문화 공생 가나가와현내 재적 유학생을 대상으로 “신형 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 영향에 관한 조사”를 실시하고 있습니다.
2020/06/18 국제·NGO 가나가와 민간 협력 기금 신형 코로나 바이러스 대책 긴급 지원 사업을 모집합니다.
2020/06/05 학술 문화 교류 【전문 공개!】제8차 가나가와 원탁 회의의 보고서를 업했습니다!
2020/06/05 공통 정보 2019년도 제35회 국제연합대학 글로벌·세미나 보고서를 게재했습니다!
2020/05/28 공통 정보 《국제·NGO》 가나가와 민간 협력 기금 조성금 신청 모집중 마감 연장:2020년 6월 30일(화)”
2020/05/08 공통 정보 신형 코로나 바이러스(COVID-19)에 대해서 가나가와현 지사로부터의 부탁이 발표되었습니다
2020/05/01 다언어 지원 센터 2020년 5월 4일(월), 5일(화), 6일(수)도 쉬운 일본어로 문의를 접수합니다
2020/04/24 일본어 “가나가와의 지역 일본어 교육의 시책의 방향성”이 책정되었습니다.
2020/04/09 다언어 지원 센터 “다언어 지원 센터 가나가와”로부터의 부탁
2020/04/09 공통 정보 본부 사무소(쇼난 국제촌 학술 연구 센터)를 한때 폐쇄합니다(4/9~)
2020/04/08 공통 정보 긴급사태 선언에 관련된 가나가와현으로부터의 알림이 발표되었습니다
2020/04/05 공통 정보 무카이야마 소아과 의원 님으로부터 기부를 받았습니다.지원 감사합니다.
2020/04/05 다문화 공생 다언어 메일 INFO KANAGAWA에 네팔어 전송이 시작되었습니다!
2020/04/01 공통 정보 전무이사 교대의 알림
2020/04/01 인재육성 대학으로부터의 시찰이나 강사 파견을 모집합니다.
2020/03/30 국제·NGO 가나가와 민간 협력 기금 조성금 신청의 안내(2020년도 개정판)를 업했습니다.
2020/03/17 다문화 공생 2020년도의 외국인 주민 육아 지원 모델 사업 모집중(대상:가나가와현내 마감:2020년 4월 24일(금) 마감 재 연장:2020년 6월 30일(화)
2020/03/05 인재육성 카나가와현내의 고등학교 등의 국제 교육을 서포트합니다. ~기획 상담·강사 파견의 실시 교를 모집~
2020/02/27 공통 정보 도미타 아이 클리닉 님으로부터 기부를 받았습니다.지원 감사합니다.
PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.