Home > 재해 정보·지원 정보 일람 > Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi thiên tai?(Danh sách đồ dùng chuẩn bị khi gặp thiên tai)
재해 정보·지원 정보
Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi thiên tai?(Danh sách đồ dùng chuẩn bị khi gặp thiên tai)
Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi thiên tai?(Danh sách đồ dùng chuẩn bị khi gặp thiên tai)
재해에의 대비는 괜찮아?(재해에의 대비 대조표)

http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2014/03/A4_Web_viet.pdf
신청하는/등록
E-mail
말 Language 쉬운 니혼고
중국어
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
를 안 계기
가족·친구의 소개 from family, friends
웹 사이트 website
포스터·광고지 poster, flyer
PAGETOP