Home > 재해 정보·지원 정보 일람 > Thông báo thông tin thiên tai của tỉnh Kanagawa liên quan về cơn bão số 19(Cơn bão HAGIBIS)
재해 정보·지원 정보
Thông báo thông tin thiên tai của tỉnh Kanagawa liên quan về cơn bão số 19(Cơn bão HAGIBIS)
태풍 19호(하기비스·HAGIBIS)에 대해서 가나가와현의 재해 정보를 알려 드리겠습니다.

Thông báo thông tin thiên tai của tỉnh Kanagawa liên quan về cơn bão số 19(Cơn bão HAGIBIS)

https://www.bousai.pref.kanagawa.jp
신청하는/등록
E-mail
말 Language 쉬운 니혼고
중국어
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
를 안 계기
가족·친구의 소개 from family, friends
웹 사이트 website
포스터·광고지 poster, flyer
PAGETOP