Home > 재해 정보·지원 정보 일람 > THÔNG TIN VỀ VIỆC XÁC NHẬN AN TOÀN KHI XẢY RA THIÊN TAI
(재해 발생시의 안부 확인에 대한 정보입니다)
재해 정보·지원 정보
THÔNG TIN VỀ VIỆC XÁC NHẬN AN TOÀN KHI XẢY RA THIÊN TAI
(재해 발생시의 안부 확인에 대한 정보입니다)
Bạn đã xác định phương thức xác nhận an toàn của bản thân với gia đình, bạn vè và nơi làm việc khi xảy ra thiên tai lớn chưa?
Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một vài phương thức liên lạc.
큰 재해가 일어났을 때, 안부를 확인하는 방법을 가족, 친구, 직장에서 결정하고 있습니까?몇 개의 방법을 소개합니다.● Trường hợp 1(케이스 1):
Bạn không thể dùng điện thoại di động nhưng có thể sử dụng điện thoại công cộng.
휴대전화의 회선은 사용할 수 없지만, 공중 전화가 시중들 때.○Bạn có thể(당신이 할 수 있는 일):
Gọi đến số 171(số điện thoại để truyền lời nhắn khi xảy ra thiên tai của NTT) từ điện thoại công cộng.
공중 전화로부터 171(NTT 재해용 전언 다이얼)에 건다

Điều kiện cần < 필요한 조건 >
Biết được số điện thoại của người mà bạn muốn xác nhận an toàn.
안부를 확인하고 싶은 사람의 전화 번호가 안다.
Người mà bạn muốn xác nhận an toàn đã gọi đến 171 và để lại lời nhắn.
당신이 안부를 확인하고 싶은 사람이 171에 메시지를 녹음하고 있다.● Trường hợp 2(케이스 2)
Bạn không thể dùng điện thoại di động nhưng có thể dùng Wifi.
휴대전화의 회선은 사용할 수 없지만, 무료 wifi가 사용할 수 있게 되었을 때.○ Việc bạn có thể làm 1(당신이 할 수 있는 일 1):
Gửi tin nhắn(mail) đến người bạn muốn xác nhận an toàn
안부를 확인하고 싶은 사람에게 메일을 보낸다.

○ Việc bạn có thể làm 2(당신이 할 수 있는 일 2):
Xem Facebook hoặc Twitter của người bạn muốn xác nhận an toàn.
안부를 확인하고 싶은 사람의 Facebook나 Twitter를 본다.

○ Việc bạn có thể làm 3(당신이 할 수 있는 일 3):
Gọi điện hỏi thăm người bạn muốn xác nhận an toàn thông qua các app điện thoại(FaceTime, Viber, KakaoTalk, LINE, Skype…)
안부를 확인하고 싶은 사람에게 전화 앱(FaceTime, Viber, 카카오 토크, LINE, Skype 등)로 전화를 해 본다.

○ Việc bạn có thể làm 4(당신이 할 수 있는 일 4):
Vào trang WEB để lại lời nhắn khi xảy ra thiên tai(web171)
(web 171 là trang web liên đới với dịch vụ gọi điện để lại lời nhắn khi xảy ra thiên tai 171 của NTT)
https://www.web171.jp
인터넷으로 재해용 전언판(web171)에 액세스한다.
(Web171은 NTT 재해용 전언 다이얼 171과 연동하여 있습니다)

Điều kiện cần < 필요한 조건 >
Người mà bạn muốn xác nhận an toàn đã gọi điện để lại lời nhắn ở 171 hoặc đã để lại lời nhắn trên web 171.
안부를 확인하고 싶은 사람이 NTT 재해용 전언 다이얼 171 또는 web171에 메시지를 남기고 있다.

○ Việc bạn có thể làm 5(당신이 할 수 있는 일 5):
Bạn có thể vào trang web Personfinder của google để tra thông tin an toàn của người thân hoặc đăng thông tin của mình.
(Hiện tại, dịch vụ đang được mở với bản dùng thử. Thông tin an toàn đã cung cấp sẽ được xóa tự động sau 24 tiếng. Có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ ở giao diện web)
https://www.google.org/personfinder/japan?lang=vi
인터넷으로 친구의 안부 확인과 자신의 안부 정보의 제공을 하기 위해 Google 퍼슨 파인더에 액세스한다.
(현재, 체험판으로서 서비스 제공되고 있습니다.체험판으로는, 24시간 이상이 경과한 기록은 삭제됩니다.조작 화면을 여러 가지 말로 바꿀 수 있습니다)
신청하는/등록
E-mail
말 Language 쉬운 니혼고
중국어
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
를 안 계기
가족·친구의 소개 from family, friends
웹 사이트 website
포스터·광고지 poster, flyer
PAGETOP