Home > 재해 정보·지원 정보 일람 > NGUYÊN LÝ PHÁT SINH VÀ TRUYỀN ĐI CỦA SÓNG THẦN
(쓰나미 발생과 전파의 구조)
재해 정보·지원 정보
NGUYÊN LÝ PHÁT SINH VÀ TRUYỀN ĐI CỦA SÓNG THẦN
(쓰나미 발생과 전파의 구조)
Chào tất cả mọi người: Chắc hẳn mọi người còn nhớ về trận sóng thần kinh hoàn tràn vào vùng Đông Bắc Nhật vào ngày 11/3/2011 chứ? Và vào sáng sớm ngày 22 tháng 11 năm 2016, cảnh báo sóng thần cũng đã được phát liên tục ở khu vực Đông Bắc Nhật. Ở Nhật, động đất và sóng thần có nguy cơ xảy ra bất kỳ lúc nào. Hãy cùng chúng tôi xem qua cơ chế phát sinh và tốc độ lan truyền của sóng thần để có những kiến thức cơ bản nhất về sóng thần.Hãy click vào link dưới!(Tài liệu được dịch từ trung tâm khí tượng Nhật Bản.)

여러분은 2011년 3월 11일에 발생한 동북지방 태평양 바다 지진과 그것에 기인한 대형 쓰나미는 아직 기억하고 있지요.또, 올해 2016년 11월 22일에는, 동북지방에서 쓰나미의 피난 권고도 발표되었습니다.일본에서는 언제 지진과 쓰나미가 발생하는지는 모릅니다.우리와 함께 한 번 더, 쓰나미 발생과 전파의 구조를 확인합시다.아래와 같은 링크를 클릭해 주세요!(자료는 일본 기상청에 기재된 것을 베트남어에 번역한 것입니다)


http://www.kifjp.org/disaster/wp-content/uploads/2016/12/tsunami_vietnamese.pdf
신청하는/등록
E-mail
말 Language 쉬운 니혼고
중국어
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
를 안 계기
가족·친구의 소개 from family, friends
웹 사이트 website
포스터·광고지 poster, flyer
PAGETOP