Home > 재해 정보·지원 정보 일람 > Hãy cùng sử dụng hệ thống nhắn gửi lời nhắn 171 những lúc thiên tai lớn xảy ra!
(NTT 재해용 전언 다이얼 171을 알아, 사용합시다! )
재해 정보·지원 정보
Hãy cùng sử dụng hệ thống nhắn gửi lời nhắn 171 những lúc thiên tai lớn xảy ra!
(NTT 재해용 전언 다이얼 171을 알아, 사용합시다! )
Khi xảy ra thiên tai lớn như động đất hoặc núi lửa… thì hệ thống điện thoại bình thường rất dễ bị nghẽn mạng. Tuy nhiên, chính lúc đó chúng ta lại cần báo thông tin của mình đến người thân, hoặc muốn biết tin của người thân mình ở những vùng bị nạn. Hệ thống lưu trữ và truyền lời nhắn 171 sẽ giúp bạn vào những lúc đó. Hãy cùng chúng tôi xem qua hệ thống này.

Hệ thống 171 sẽ được kích hoạt và dùng được nếu một nơi nào đó xảy ra thiên tai lớn. Khi đó, ví dụ như bạn A ở vùng chịu thiệt hại gọi vào 171, nhập số điện thoại của mình rồi gửi lời nhắn rằng “Tôi bình an, mọi người không phải lo lắng”, và người khác nếu muốn biết tin tức bạn A, nếu gọi đến 171 và nhập số điện thoại bạn A thì sẽ nghe được lời nhắn đó.

Bạn cũng có thể dùng máy tính để gửi lời nhắn vào WEB 171 bằng cách nhập tin nhắn. Và người khác sẽ nghe được tin nhắn đó dưới dạng âm thanh nếu gọi vào hệ thống 171.

Trong trường hợp xảy ra thiên tai(động đất) lớn, sẽ có rất nhiều người lo lắng cho bạn. Khi đó lời nhắn “Tôi bình an!” sẽ giúp mọi người yên lòng. Đặc biệt, với trường hợp gia đình ở nước ngoài thì sẽ rất lo lắng nếu có động đất ở Nhật. Chính vì thế, từ bây giờ hãy cho những người thân yêu biết số điện thoại của bạn, và hãy dùng thử hệ thống 171 ít nhất một lần.

Thông tin chi tiết https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171(tiếng Nhật)

Hãy gọi cho chúng tôi để được hướng dẫn tiếng Việt nếu bạn gặp khó khăn Điện thoại: 045-316-2770 Hướng dẫn tổng hợp ngôn ngữ Kanagawa(thứ Hai, thứ Ba hằng tuần từ 9:00~16:00(nghỉ trưa 12:00~13:00))


Manual PDF: http://www.kifjp.org/disaster/wp-content/uploads/2016/11/171_manual_vietnamese.pdf


  큰 지진 등이 발생하면 안부 확인의 통신이 늘어나고, 전화가 연결되기 어려워집니다.가족이나 친구에게 안전한 것을 전하고 싶은 또는 가족이나 친구의 안부 확인을 하고 싶은, 하지만, 전화가 연결되지 않으면 매우 곤란합니다.그와 같을 때는 재해용 전언 다이얼(171)가 도움이 됩니다.미리 확인합시다.

재해용 전언 다이얼(171)는 어디선가 재해가 발생하면 사용할 수 있게 됩니다.예를 들면 피해가 발생한 지역에 살고 있는 A 씨가, 고정 전화나 휴대전화로부터 “171”에 전화를 걸어, 자신의 전화 번호를 입력한 후, “나는 안전합니다, 걱정하지 말아 주세요”라고 전언합니다.다른 사람이 “171”에 전화를 걸어, A 씨의 전화당번어를 넣으면, A 씨의 전언을 들을 수 있습니다.

PC를 사용해 메시지가 남길 수 있는 웹 171도 있습니다.PC로 메시지를 남겨, 그 메시지를 전화로 들을 수도 있습니다.

큰 재해가 발생했을 때, 많은 사람이 당신을 걱정합니다.“나는 괜찮아”라고 하는 당신의 말이 많은 사람을 안심시킵니다.특히, 외국에 사는 가족은 일본의 지진을 걱정하고 있습니다.아무쪼록 지금부터 미리 중요한 사람에게 전화 번호를 가르쳐 그리고 재해용 전언 다이얼 171의 체험 이용을 해 봅시다.

자세한 정보는 홈페이지에서 체크!
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171
신청하는/등록
E-mail
말 Language 쉬운 니혼고
중국어
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
를 안 계기
가족·친구의 소개 from family, friends
웹 사이트 website
포스터·광고지 poster, flyer
PAGETOP