Home > 재해 정보·지원 정보 일람 > Pagpapakilala sa Aplikasyon “Pang-kalamidad na impormasyon pang-bansa gabay sa lugar na malilikasan”
어플리케이션의 소개 “방재 정보 전국 피난소 가이드”
재해 정보·지원 정보
Pagpapakilala sa Aplikasyon “Pang-kalamidad na impormasyon pang-bansa gabay sa lugar na malilikasan”
어플리케이션의 소개 “방재 정보 전국 피난소 가이드”
(Pag-unlad·Pagpapatakbo:Unang Medya Korporasyon 1st Media Corporation)

Kung gagamitin ang aplikasyong ito, malalaman mo ang malapit na lugar na kung saan ka naroroon na maari mong masilungan. Sa paghahanda sa malaking kalamidad kailangang alamin natin ang malapit na lugar sa ating bahay at tinatrabahuan na maaring masilungan. Ang aplikasyon na ito ay maipapabatid sa atin ang kaligtasan ng ating sarili, pamilya, kaibigan at kamag-anak.
1. Pamamaraan ng pangalan ng aplikasyon at pag-download
(1) Pangalan ng Aplikasyon:“Pang-kalamidad na impormasyon pang-bansa gabay sa lugar na malilikasan”
(2) Pamamaraan ng pag-download: App Store o Google play
※Alin man ay LIBRE

2.Pangunahing pag-andar ng aplikasyon:
(1) Ipinapakita ang malilikasan na sa paligid mo, at malinaw na daan papunta doon.
(2) Mensahe pang-kalamidad:web171 atbp. na nakasabay ito, ang impormasyon ng iyong kaligtasan ay nakarehistro dito at ang iyong kaibigan, at kamag-anakan ay maari din.
※Mensahe pang-kalamidad web171na serbisyo URL sumangguni lamang
http://www.kifjp.org/disaster/news_tag/334
(3) Makikita ang mapa na pinapakita ang mga babalang lugar gaya ng latak, mga binahang lugar, at maling lokasyon.

* At para sa iba pamamaraang pag-gamit ay sumangguni lamang sa susunod na URL.
http://www.hinanjyo.jp/(Hinapon)
신청하는/등록
E-mail
말 Language 쉬운 니혼고
중국어
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
를 안 계기
가족·친구의 소개 from family, friends
웹 사이트 website
포스터·광고지 poster, flyer
PAGETOP