Home > 재해 정보·지원 정보 일람 > Impormasyon sa Pagtiyak ng kaligtasan sa panahon ng likas na sakuna
(재해 발생시의 안부 확인에 대한 정보입니다)
재해 정보·지원 정보
Impormasyon sa Pagtiyak ng kaligtasan sa panahon ng likas na sakuna
(재해 발생시의 안부 확인에 대한 정보입니다)
Sa panahon ng malalaking sakuna, alam ba ng pamilya, kaibigan, ka-trabaho mo kung paano alamin ang kaligtasan ng bawat isa? Isa-isahin natin ang ilang praktikal na hakbang na puwede nating gawin.

큰 재해가 일어났을 때, 안부를 확인하는 방법을 가족, 친구, 직장에서 결정하고 있습니까?몇 개의 방법을 소개합니다.


●Case 1(케이스 1):
Kapag hindi makakonekta sa cellphone, ngunit magagamit ang pampublikong telepono.
휴대전화의 회선은 사용할 수 없지만, 공중 전화가 시중들 때.○Ang pwede mong gawin(당신이 할 수 있는 일):
Gamitin ang pampublikong telepono sa pagtawag sa 171 (NTT Disaster Message Dial)
공중 전화로부터 171(NTT 재해용 전언 다이얼)에 건다.

Kinakailangan isaalang-alang < 필요한 조건 >
Batid ang numero ng telepono ng taong nais alamin ang kaligtasan.
안부를 확인하고 싶은 사람의 전화 번호가 안다.
Nag-iwan ng mensahe ang taong nais mabatid ang kaligtasan sa 171.
안부를 확인하고 싶은 사람이 171에 메시지를 녹음하고 있다.●Case 2(케이스 2):
Kapag hindi makakonekta sa cellphone, ngunit magagamit ang Free Wi-fi.
휴대전화의 회선은 사용할 수 없지만, 무료 wifi가 사용할 수 있게 되었을 때.○Ang pwede mong gawin 1(당신이 할 수 있는 일 1):
Padalhan ng e-mail ang taong nais alamin ang kaligtasan.
안부를 확인하고 싶은 사람에게 메일을 보낸다.
○Ang pwede mong gawin 2(당신이 할 수 있는 일 2):
Puntahan ang Facebook o Twitter ng taong nais alamin ang kaligtasan.
안부를 확인하고 싶은 사람의 Facebook나 twitter를 본다.

○Ang pwede mong gawin 3(당신이 할 수 있는 일 3):
Tawagan sa pamamagitan ng calling app. tulad ng(FaceTime, Viber, KakaoTalk, LINE, Skype…) ang taong nais alamin ang kaligtasan.
안부를 확인하고 싶은 사람에게 전화 앱(FaceTime, Viber, 카카오 토크, LINE, Skype 등)로 전화를 해 본다.

○Ang pwede mong gawin 4(당신이 할 수 있는 일 4):
Gamitin ang internet at i-access ang website ng Disaster Message Board (web171)
(ang web171 ay kaugnay sa NTT Disaster Message Dial 171)
https://www.web171.jp
인터넷으로 재해용 전언판(web171)에 액세스한다.
(web171은 NTT 재해용 전언 다이얼 171과 연동하여 있습니다)

Kinakailangan isaalang-alang < 필요한 조건 >
Nag iwan ng mensahe ang taong nais alamin ang kaligtasan sa NTT Disaster Message Dial o sa web 171.
당신이 안부를 확인하고 싶은 사람이 NTT 재해용 전언 다이얼 171 또는 web171에 메시지를 남기고 있다.

○Ang pwede mong gawin 5(당신이 할 수 있는 일 5):
Gamitin ang Google Person Finder upang alamin ang kaligtasan ng kaibigan at upang mag-iwan ng mensahe tungkol sa sariling kaligtasan….
(Kasalukuyang nasa test mode ang serbisyong ito. Habang gumagana ang test mode, mabubura ang nakatala pagkalipas ang mahigit 24 oras. Pwedeng piliin ang wika .)
https://www.google.org/personfinder/japan?lang=fil
인터넷으로 친구의 안부 확인과 자신의 안부 정보의 제공을 하기 위해 Google 퍼슨 파인더에 액세스한다.
(현재, 체험판으로서 서비스 제공되고 있습니다.체험판으로는, 24시간 이상이 경과한 기록은 삭제됩니다.조작 화면을 여러 가지 말로 바꿀 수 있습니다)

신청하는/등록
E-mail
말 Language 쉬운 니혼고
중국어
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
를 안 계기
가족·친구의 소개 from family, friends
웹 사이트 website
포스터·광고지 poster, flyer
PAGETOP